Hizmet Sözleşmesi

1.Konu ve Kapsam: Müşteri’nin marka tanıtımı ve markanın pazarlanması için verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları, üretilen reklam eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi bu Sözleşme’nin konusunu oluşturur.

2.Tarafların Yükümlülükleri: Ajans, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Müşteri ile tam bir işbirliğiiçinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek içinher türlü çabayı göstermeyi; Müşteri ise, anlaşma kapsamıdoğrultusunda Ajans’la her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru veeksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Ajans’ı teksorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahhüt eder.

3.Tanıtıma Güvenin Sağlanması: Müşteri, ürün veya hizmeti hakkında Ajans’a her türlü bilgi ve veriyisağlar, Ajans da bu verilere dayalı doğru ve dürüst tanıtım ve markaiçeriği üretir.

4.Gizlilik: Ajans, Müşteri’den aldığı ve/veya Müşteri adına yürütülen ve karşılığıMüşteri’ce ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Müşteri’nin izniolmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Müşteriisterse, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de butaahhüdü Ajans aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrasıiçin de geçerlidir. Aynı şekilde, Müşteri de Ajans tarafından kendisinesunulan içerik konsepti, metni, tasarımı, yazılımı ve ajans tarafındanüretilen içeriği, tüm bu şekildeki yaratıcı çalışma ürünlerinin gizliliğineuymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı ve üçüncü kişilerle Ajansınonayı olmaksızın paylaşmamayı taahhüt eder.

5.Ajans Hizmetleri:

5.1 Sosyal Medya Yönetimi; (a)Müşteri’nin, işlerini, işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcutve muhtemel pazarını, rakiplerini, sürekli izler, ayrıntılı bilgi edinir, analizeder. (b) Müşterinin markasına ait başta Facebook, Youtube, Instagrammecraları olmak üzere, bununla sınırlı kalmayıp Google Plus, Twitter vetüm diğer sosyal medya sitesi (uygulaması) mecralarına yönelik üretilentüm içeriklerin yönetilmesini,Marka birimleri tarafından temin edilecekolan ham içeriklerin derlenerek, sosyal medyaya uygun özgün içeriklerinoluşturulmasını,Haftalık planlanan günlerini kapsayacak şekilde içeriğinüretilmesi, hashtag seçimi yapılması, yazı içeriği üretilmesi vepaylaşılmasını kapsamaktadır. Kaliteli içerik için doğru ve kaliteli bilgi önkoşuldur. Bu sebeple marka ekiplerinden firmamıza iletilecek olanmateryallerin (yazılar, görseller, sektörel bilgiler vb.) yoğunluğu vekalitesi üretilen içeriklerin kalitesini belirlemede yüksek önemtaşımaktadır.(c) Ajans madde 5(b)’de belirtilen takibi gerçekleştirirken biryandan da Müşteri ve Müşteri’nin ürünlerine gösterilen ilgiye ilişkin olmaküzere Müşteri’nin talep edeceği zaman aralıklarında ölçümleme yapar;yapmış olduğu ölçümleri rapor halinde Müşteriye sunar.(d)Ajans Müşteri'nın sosyal medyada tanıtımını yapıp, sosyal medyakanallarından, birebir kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerden veyaelektronik yoldan gelen her türlü tanıtım, reklam taleplerinideğerlendirmek, ön görüşmeleri sağlamak ve anlaşmaları yapmaktayetkilidir. Aynı şekilde Ajans sosyal medyada yayınlanan her türlü içeriküzerinden elde edilen yayın gelirlerin (örnek Youtube adsense gelirleriveya "influencer - etkileyici" içerikli ürün yerleştirme, sponsorluk, reklamtanıtım gelirleri) anlaşmalarını sağlama hakkına sahiptir. Her biryapılacak anlaşma ve sözleşme Müşteri tarafından elektronik ortamdaonaylanması gerekmektedir.

5.2 Web Tasarım Hizmetleri;(a)Müşteri adına belirtilen özelliklerde yapılacak web tasarım, yazılımgeliştirmesi kapsamı.

6.Onay, Yetki, Değişiklik/Düzeltme: 5’inci maddede belirtilen hizmetler ve işler Müşteri onayı olmadanbaşlatılamaz. (1) Onay :Ajans, bir kampanya için Müşteri genel onayınıaldıktan sonra, tanıtım metni, kampanya ve fikirleri özel onaya sunar.Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya elektronikposta, mesajlaşma, haberleşmesi ya da toplantı notu biçiminde yazılıolarak teyid edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara tarafların belirleyeceğisüre içinde itiraz edilmediği takdirde Müşteri’ce tarafından onay verildiğikabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır.İvedi işlerde zaman darlığı nedeniyle istisnai olarak verilen sözlüonayların yazılı teyidi mutlaka iş bitmeden önce verilecektir.(2)Yetki:(a) Tüm tasarım işlerde metin ve tasarım onaylanması, Ajans’a,orijinal hazırlama ve ilgili çalışmaları yapma (foto çekimi vb.) konusundayetki verir. Orijinalin ve üretim maliyetinin onaylanması ile yetkikazandırır. (b) Sosyal Medya ve Müşterinin web site ortamındakullanılacak özel çekilmiş, Televizyon, sinema ve radyo yayınların, DijitalAjans’a, her türlü yapımın ses ve görsel kaydı ile birlikte yayın yetkisiniverir.(d) Müşterinin metin veya tasarım veya fikirlere onay vermesidurumunda Dijital Ajansın bu metin veya tasarım veya fikirleri dijitalmedya kanallarında yayınlama yetkisi olacaktır. Müşteri tarafından buSözleşme’nin imzalanmasıyla her türlü onay verme yetkisini vermişolduğunu Ajans’a yazılı olarak taahhüt etmiştir. Onay yetkililerindeki değişiklikler bildirilmediği takdirde Ajans sorumlu tutulmaz. (3)Değişiklik, Düzeltme ve Hatalar: Müşteri, medya planları veyayürürlükteki çalışmalar konusunda, yayından 3 (üç) gün öncesine kadar,değişiklik, düzeltme isteğinde bulunabilir . Bu durumda Ajans, mecralarve aracılarla olan iş akitlerinden doğan zorunluluklarına uygun olarak, buisteği yerine getirmeye çalışır.Düzeltme nedeni Ajans’tan veya Ajans’ınbağlantı kurduğu üçüncü kişilerden kaynaklanmıyorsa veya Ajansaçısından mücbir bir sebebe dayanıyorsa, Menajer, ajansın üçüncükişilerle iş bağlantılarından doğan harcama ve yükümlülüklerinikarşılamayı kabul eder. Müşteri, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılandüzeltmelerden doğan harcama ve yükümlülüklerle ilgili olarak, ayrıcaajans hizmet payı öder.

7.Ajans Komisyonu ve/veya Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması: Müşteri adına yapılacak çalışmaların fiyatı sözleşmenin birinci sayfasında belirtilmiştir.

8.Ödemeler: Belirtilen ücretin sözleşme imzalandığı gününde ödenecektir. Ödemeler fatura karşılığında şirketlerin yazılı şekilde belirteceği hesaba kesintisiz şekilde yapılmalıdır. Fiyata geçerli olan KDV eklenecektir.Elden ödeme kabul edilmeyeceği gibi yapılacak olan Avans ödemeleri için aynı koşullar geçerlidir.

9.Malzemenin ve Bağlantıların Devri: Mecralara teslim edilmiş olanlar dışındaki tanıtım malzemesi, Sözleşme’nin sona ermesini müteakip Müşteri’ye iade edilir. Sözleşme’nin yürürlüğü süresince bu malzeme Ajans tarafından 1 (bir) yıl saklanır, sonra tarafların mutabakatıyla imha edilebilir. Ayrıca, Sözleşme sona erdiğinde, cari hesap bakiyesinin Müşteri tarafından ödenmiş olması kaydıyla, mecralarda ayrılan yer veya süreler ile üçüncü şahıslara verilmiş olan siparişler, yapılmış bağlantılar, teslim edilmiş şifreler ve anlaşmalar ile bunlardan doğan hak ve yükümlülüklerin devredilmesi konusunda Ajans her türlü işbirliğini taahhüt eder.

10.Hakların Geçerliliği: Ajans’ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereğince sahip olduğu veya üçüncü kişilerden sözleşmelerle devraldığı mali haklar, bu sözleşmede belirlenen ücretin ödenmesi koşulu ile ve bu ücret ödendiği sürece, Müşteri’nin kullanımına açık olacaktır. Müşteri bu mali hakları devralmak isterse Ajans ile ayrıca makul bir bedel üzerinde anlaşmak zorundadır. Yukarıda anılan, kullanımı yada devri söz konusu olan haklar, FSEK’te belirlenen eser sahipliği ve yine FSEK’te belirlenen mali haklardır. Dijital Ajans dışarıya yaptırdığı işlerde, varsa bu tür mali hakları, Müşteri’nin kullanımına sunmak üzere işi yapandan tümüyle ve koşulsuz olarak devralmakla yükümlüdür.

11.Yasalar Karşısında Sorumluluk: Ajans’ın bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur.

12.Damga vergisi: İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir.

13.Deliller: İşbu Sözleşme’nin yorum ve uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hallinde Ajans’ın ticari defterleri kesin ve münhasır delil teşkil edecektir. İşbu madde delil anlaşması hükmündedir.

14.Tebligat: Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilenler olup, adres değişikliği yek diğerine yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

15.Sözleşme’nin Sona Erdirilmesi: İşbu Sözleşme’nin feshi durumda yürürlükte olan işlerin bitirilmesi, karşılıklı mutabakatla düzenlenecek bir protokol ile yürütülür. Bu maddedeki ihbar süresine uymayan veya başka haksız nedenlerle sözleşmeyi fesheden, karşı tarafın zararını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Zarara mahrum kalınan kazanç dahildir.

16.Süre: İşbu Sözleşme başında belirtilen tarihinden itibaren 1(bir) yıl sürelidir. Bitiminden 60 (atmış) gün önce feshi ihbar edilmedikçe birer yıl süre ile uzamış sayılır.

17.Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.Tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatlerine dayalı olarak hazırlanan işbu Sözleşme 17 (onyedi) maddeden oluşmak üzere düzenlenmiştir.